پالایش داده ها

سطح TRL:
1 9

مرتب سازی

نحوه نمایش

/
20.1001.4.918G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی کلاولانات پتاسیم کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.8X8G000=.2023.12.06.0.6 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی CLARITHROMAICIN OXIME کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.8S8G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی اسپیرونولاکتون کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.8N8G000=.2023.12.06.0.6 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی هیدروکورتیزون استات کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.8H8G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی فلووکسامین مالیات کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.8D8G000=.2023.12.06.0.6 نیاز

این ماده برای ساخت روکش قرص کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.898G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی نیکوراندیل کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.858G000=.2023.12.06.0.6 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی سفکسیم تری هیدرات کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.818G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده منو پروپیلن گلایکول دارویی کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.7X8G000=.2023.12.06.0.6 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی کراس پوییدون کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.7S8G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی متوکلوپرامید هیدروکلراید کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.7N8G000=.2023.12.06.0.6 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی اودراجیت کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.7H8G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی مایکوفنولات موفتیل کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.798G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی متوکاربامول کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.758G000=.2023.12.06.0.6 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی فیناستراید کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.718G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی فکسوفنادین هیدروکلراید کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.6X8G000=.2023.12.06.0.6 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی فنیل افرین هیدروکلراید کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.6S8G000=.2023.12.06.0.1 نیاز

این ماده برای سنتز ماده موثره دارویی فلووکسامین مالیات کاربرد دارد

 • کارگزار همکار
  ارائه شده توسط
  تعداد ایده ها
  0